Financiële regelingen

 

1. Brimsubsidie
Als eigenaar van een rijksmonumentale boerderij kunt u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een Brimsubsidie aanvragen (Brim staat voor Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten). Deze Brimsubsidie is een instandhoudingssubsidie over een periode van zes jaar.

> Voorwaarden
Om voor een Brimsubsidie in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
- uw boerderij is een rijksmonument
- het gaat bij de werkzaamheden om restauratie of constructief herstel dat nuttig of noodzakelijk is

 

 

> Subsidiebedrag
De hoogte van de subsidie wordt door een aantal factoren bepaald, dit zijn:
- de subsidiabele kosten, de kosten in het restauratieplan waarover subsidie verleend wordt
- het subsidiepercentage

> Aanvragen
Het aanvragen van een Brimsubsidie doet u bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via de website van de Rijksdienst kunt u op eenvoudige wijze de aanvraagmodule invullen. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u een subsidiebeschikking. Het Nationaal Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de subsidie. U beschikt gelijk over het hele bedrag.

> Contact
Voor meer informatie over de Brimsubsidie kunt u hier klikken. Ook kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (http://www.cultureelerfgoed.nl/). Telefoon: 033-4217421


2. Restauratiefonds-hypotheek
Als eigenaar van een rijksmonumentale boerderij kunt u bij het Nationaal Restauratiefonds in aanmerking komen voor een laagrentende lening. De hypotheek is bedoeld om de kosten van een restauratie (deels) te financieren.

 

 

 

> Voorwaarden
Om voor een restauratiefonds-hypotheek in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

- uw boerderij heeft een rijksmonumentale status
- u moet een monumentenvergunning of, indien dit door de desbetreffende gemeente niet nodig wordt geacht, een schriftelijke bevestiging hiervan kunnen overleggen
- de uit te voeren krediettoets dient positief te zijn bevonden
- u moet instemmen met de vorm van hypotheekverstrekking: een 30-jarige annuïteitenlening met een rentevastheidsperiode van 10 jaar
- de fiscaal aftrekbare onderhoudskosten moeten boven een bepaald bedrag uitkomen, afhankelijk van de WOZ waarde van uw boerderij

> Aanvragen
U kunt de Restauratiefonds-hypotheek online aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

> Contact
Voor meer informatie over de Restauratiefonds-hypotheek kunt u contact opnemen met het Nationaal Restauratiefonds (http://www.restauratiefonds.nl/). Telefoon: 088-2539000.


3. Laagrentende lening Cultuurfonds voor Monumenten Zeeland
Als eigenaar van een historische boerderij in de provincie Zeeland kunt u bij het Cultuurfonds voor Monumenten Zeeland een laagrentende lening aanvragen voor restauratie van uw boerderij.

 

> Voorwaarden
Om voor deze laagrentende lening van het Cultuurfonds voor Monumenten Zeeland in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

- uw boerderij maakt deel uit van de provinciale boerderij-inventarisatie
- uw boerderij heeft geen rijksmonumentale status. Een gemeentelijk beschermde status of een status van beeldbepalend pand binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht vormt geen belemmering om in aanmerking te komen voor deze laagrentende lening
- het gaat bij de werkzaamheden om restauratie of constructief herstel
- de gemeente heeft de restauratiekosten beoordeeld en vastgesteld
- de gemeente heeft de benodigde (monumenten) vergunningen verleend
- u bent nog niet met de werkzaamheden begonnen

> Subsidiebedrag
De laagrentende lening, de zogenaamde Cultuurfondshypotheek, wordt verstrekt tegen een zeer lage rente. Deze ligt circa 4,5% onder de marktrente voor reguliere hypotheken, met een minimum van 1,5% gedurende de hele looptijd. Het maximum van de lening bedraagt in Zeeland € 100.000,-.
Het Nationaal Restauratiefonds kan als een van de deelnemende geldverstrekkers ook die kosten die niet voor een laagrentende financiering in aanmerking komen financieren.

> Aanvragen
Een aanvraag voor een laagrentende lening van het Cultuurfonds voor Monumenten Zeeland doet u via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u vinden op de website van het Cultuurfonds: http://www.cultuurfondsvoormonumenten.nl/. Bij de aanvraag moet u onder andere de volgende bescheiden insluiten:

- een ingevuld aanvraagformulier
- eventueel een bevestiging van de status van het object, inclusief korte omschrijving
- het restauratieplan, inclusief tekeningen
- een gespecificeerde begroting van de werkzaamheden
- een verklaring van uw gemeente of de provincie inzake de instandhoudings- of subsidiabele kosten
- de afgegeven monumenten en/of bouwvergunning voor de restauratie
- eventueel een verklaring van de gemeentelijke bijdrage
- een overzicht van subsidieverzoeken bij andere instellingen
 
De gemeente waarin uw boerderij gelegen is draagt uw project voor bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, eveneens deelnemer aan het Cultuurfonds. Een onafhankelijke commissie adviseert over uw ingediende aanvraag. Het Nationaal Restauratiefonds verzorgt de financiële kant: de kredietbeoordeling en de uitbetaling van de Cultuurfonds-hypotheek.

> Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Prins Bernhard Cultuurfonds (http://www.cultuurfonds.nl/),  telefoon: 020-5206130 of het Nationaal Restauratiefonds (http://www.restauratiefonds.nl/), telefoon: 088-2539000.


4. Subsidie Herstel kleine cultuurhistorische elementen in Zeeland (SLZ)
Als eigenaar van een klein, cultuurhistorisch erfelement in de provincie Zeeland kunt u bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een subsidie aanvragen voor herstel van dit element. Het kan hierbij gaan om objecten zoals varkenshokken en bakketen, maar ook om kleine elementen zoals makelaars, hekwerken en regenputten. De regeling geldt op dit moment alleen voor erfelementen gelegen in de gemeente Veere.

> Voorwaarden
Om voor de restauratiesubsidie van het project Herstel kleine cultuurhistorische elementen in Zeeland in aanmerking te komen, moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:


- het erfelement moet klein, beeldbepalend en cultuurhistorisch waardevol zijn
- het erfelement heeft geen beschermde status van rijks- of gemeentelijk monument
- het erfelement moet teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat
- het erfelement moet hergebruikt dan wel herbestemd worden
- voor het erfelement is geen andere subsidie aangevraagd of toegekend
- het erfelement moet in het projectgebied liggen

 

 

 

> Aanvragen
Een aanvraag voor deze herstelsubsidie kunt u bij SLZ aanvragen. Hiertoe kunt u een standaard aanvraagformulier invullen. Bij de aanvraag moet u de volgende bescheiden insluiten:
- een ingevuld aanvraagformulier
- een foto, tekening of ander bewijsmateriaal van het object/element zoals het vroeger was

> Contact
Meer informatie over dit project kunt u vinden door  hier te klikken. Ook kunt u natuurlijk telefonisch contact opnemen met SLZ: 0113-230936 of een kijkje nemen op de website van SLZ: http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/.

 
 

 

De laatste website aanpassingen hebben op 10 oktober 2019 plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

BoerderijEnZeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.